Debitum Collectio OÜ andmekaitsetingimused

1. Üldsätted.

1.1. Käesoleva andmekaitsetingimustega sätestatakse andmete töötlemise kord ja eesmärgid Debitum Collectio OÜ-s (registrikood 16008417), asukoht Lelle 24 (16. korrus), Tallinn 11318.
1.2. Debitum Collectio OÜ (edaspidi Debitum Collectio) järgib isikuandmete töötlemisel järgmisi põhimõtteid:
– seaduslikkuse ja läbipaistvuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;
– eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid võib koguda üksnes täpselt ja selgelt määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
– säilitamise piirangu põhimõte – andmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks;
– usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
1.3. Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on anda nendele isikutele, kelle isikuandmeid Debitum Collectio oma tegevuses töötleb, teavet selle kohta, missuguseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil Debitum Collectio töötleb ja missugused on isikute õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega.
1.4. Andmekaitsetingimuste avalikustamine täidab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27 aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus; edaspidi andmekaitse üldmäärus) artiklitest 13 ja 14 tuleneva teavitamiskohustuse.

2. Isikuandmete vastutav töötleja.

2.1. Andmesubjektide isikuandmete vastutav töötleja on Debitum Collectio.
2.2. Kõikides isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes saab pöörduda Debitum Collectio poole, saates digitaalselt allkirjastatud taotluse e-postiga aadressile info@dcollectio.ee

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused.

3.1. Debitum Collectio on spetsialiseerunud inkassoteenusele ehk võlanõude sissenõudmisteenuse osutamisele võlausaldajatele, aitab võlausaldajal saada oma võlga kätte, kuid ei omanda ise nõuet töötleb võlanõude ja võlgnikuga seotud isikuandmeid oma kliendiga sõlmitud käsunduslepingu alusel selle lepingu täitmiseks, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b. Sellest tulenevalt tegutseb Debitum Collectio volitatud töötlejana ning võlausaldaja jääb jätkuvalt andmete vastutavaks töötlejaks edasi, kuna nõuet ei loovutata.
3.2. Debitum Collectio ostab ka klientide võlanõudeid, muutudes ise seetõttu võlausaldajaks. Sellisel juhul töötleb Debitum Collectio isikuandmeid loovutatud lepingu alusel selle lepingu täitmise eesmärgil, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.
3.3. Debitum Collectio osutab oma klientidele õigusteenust, mille käigus kogutakse tõendeid ja analüüsitakse dokumente, sealhulgas suheldakse teenusest huvitatud isikutega ning saadetakse seoses teenuse osutamisega teavitusi.
3.4. Debitum Collectio töötleb isikuandmeid Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahapesu ja terrorismi tõkestamise regulatsioonist tulenevate kohustuste täitmiseks;
3.5. Debitum Collectio töötleb nende tegevuste käigus füüsiliste ja juriidiliste isikute (nii võlausaldajate ja nende töötajate; võlgniku ja nende töötajate kui ka võlamenetluse ja õigusteenuse osatamisega seotud kolmanda(te) isiku(te) ning käendaja(te)) kontaktandmeid ning ostetava või menetletava nõudega seotud andmeid.
3.6. Debitum Collectio töötleb võlanõude sissenõudmise teenuse osutamisel ning võlanõuete ostmisel füüsilisest isikust võlgniku varalise seisundi ning maksekäitumisega seotud andmeid. Need andmed pärinevad võlgnikult endalt, võlausaldajalt ning avalikest registritest.
3.7. Tööandjana töötleb Debitum Collectio Eesti Vabariigi Töölepingu seaduse ning Võlaõigusseaduse alusel töötavate töötajate isikuandmeid.
3.8. Debitum Collectio võib avalikustada oma kodulehel https://dcollectio.ee/ ja Creditinfo Eesti AS kodulehel https://www.e-krediidiinfo.ee/ võlgniku maksehäireandmeid tehingukäibe usaldusväärsuse huvides ning kooskõlas Andmekaitse üldmääruse, Isikuandmete kaitse seaduse ning Andmekaitse Inspektsiooni kehtivate juhistega.
3.9. Debitum Collectio säilitab inkasso ja õigusteenuse osutamise ja võlanõuete omandamise ja sissenõudmisega seotud isikuandmeid 15 aastat, tulenevalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 4-st (Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat) ja Isikuandmete kaitse seaduse § 10 lg 2 p 5 (5 aastat) koosmõjust.

4. Põhilised isikuandmed, mida töödeldakse on:

– Nimi
– Isikukood
– Kontaktandmed
– Maksuvõlg
– Maksehäired
– Andmed avalikest registritest
– Isiku seisund
– Kliendilepinguga seotud andmed
– Võlgnevuse andmed (sh arved, lepingud, võlgnevuse suurus, tasutud summad, kokkulepped võlausaldaja ja võlgniku vahel ja muud inkasso -ja õigusteenuse osutamiseks vajalikud tõendid ja dokumentatsioon)
– Isiku enda või tema esindaja poolt esitatud teave

5. Andmesubjekti õigused ja juurdepääs andmetele

5.1. Andmesubjektil on õigus saada teavet, kas tema isikuandmeid töödeldakse ning kui töödeldakse, on andmesubjektil õigus tutvuda oma isikuandmetega.
5.2. Andmesubjektil on õigus nõuda, et ilma põhjendamatu viivituseta parandatakse teda puudutavad ebaõiged isikuandmed.
5.3. Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks kui isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud; andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi; puudub õigus isikuandmeid töödelda. Isikuandmeid ei kustutata, kui need on vajalikud juriidilise kohustuse või lepingu täitmiseks ning õigustatud huvi teostamiseks.
5.4. Andmesubjektil on õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist, nt ajaks, mis võimaldab Debitum Collectiol isikuandmete õigsust kontrollida, või hinnata, kas andmesubjektil on õigus oma isikuandmete kustutamisele. Debitum Collectio ei jätka isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhul, kui andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
5.5. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmetest koopia, mida ta on Debitum Collectio´le esitanud ning on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.
5.6. Andmesubjektil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Selleks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile info@dcollectio.ee. Taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka, võib vastamise tähtaeg pikeneda. Debitum Collectio teavitab andmesubjekti tähtaja pikenemisest.
5.7. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et tema õigusi on rikutud.