Aegunud parkimistrahv

Debitum Collectio OÜ julgustab kõiki aegunud parkimistrahvidega tegelema ning kellel soovi, võib meie poole pöörduda.

Kahjustatud pool kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata, et ta leppetrahvi nõuab (VÕS § 159 lg 2). Viimasel ajal on meedias tihti kirjutatud aegunud parkimistrahvide sissenõudmisest.

TsÜS § 142 lg 1 kohaselt õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. TsÜS § 144 koos põhikohustusest tuleneva nõudega aegub ka kõrvalkohustusest tulenev nõue, kuigi see ei oleks eraldi veel aegunud. TsÜS § 146 lg 1 tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat.

Riigikohus on 21.01.2011 tsiviilasja nr 3-2-1-142-11 p-s 16 öelnud, et sõltumata aegumisest tuleneb VÕS § 159 lg-st 2, et leppetrahvi nõuet ei või esitada (st sisuliselt nõue lõpeb), kui trahvi nõudmisest ei teatata mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist. Mõistlik aeg peab jääma seega rikkumise avastamise ja nõude aegumise vahele ning selle aja kindlaks määramisel saab lähtuda VÕS §-s 7 sätestatust, arvestades kõiki asjaolusid ja tehes kindlaks, kas võlgnikul võis hea usu põhimõttest lähtudes tekkida õigustatud ootus, et temalt leppetrahvi enam ei nõuta (vt ka nt Riigikohtu 20. märtsi 2008. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-15-08, pd 12, 13; 29. aprilli 2008. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-28-08, p 13; 11. mai 2009. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-44-09, p 10). Näiteks kaks ja pool aastat trahviotsuse tegemisest ei ole mõistlik aeg sellest teatamiseks. Sarnasele järeldusele on jõudnud Harju Maakohus 18.12.2020 kohtuotsuses tsiviilasjas nr 2-19-123153.

Debitum Collectio OÜ on edukalt esindanud enda klienti aegunud parkimistrahvi sissenõudmisel, esitades vastavasisulised vastuväiteid aegunud parkimistrahvi sissenõudmisele. Inkassoettevõte ei nõustunud vastuväidetega, peale mida esitati kliendi nimelt hagiavaldus kohtusse põhinõude, põhinõudest tulenevate kõrvalnõuete ja sissenõudmiskulude aegumise ning kliendi poolt nimetatud nõude tasumisest keeldumise õiguse tuvastamiseks.

Kohtumenetluse raames inkassoettevõte nõustus, et parkimistrahv on aegunud ning lõpetab koheselt aegunud nõude sissenõudmise. Ühtlasi jäid õigusabikulud inkassoettevõtte kanda.