Võlanõuete sissenõudmine, müük ja loovutamine

Võlanõuete sissenõudmine

Võla sissenõudmismenetluse alustamiseks vajame Teilt nõude alusdokumente (leping, tellimus, arve, maksekorraldus, poolte vaheline kirjavahetus jms).
Analüüsime võla tekkepõhjuseid ja võlgniku majanduslikku olukorda. Arvestades võlanõude asjaolusid ja hinnates riskitaset, teeme omapoolse pakkumise võla ostmiseks või loovutamiseks.

Teeme endast kõik oleneva, et võlausaldaja võlgnevus saaks võlgnikult sisse nõutud võimalikult kiirelt ja efektiivselt. Selleks suhtleme aktiivselt võlgniku ja võlgniku esindajaga. Pakume võlgnikule välja erinevaid lahendusi võlgnevuse tasumiseks, et tekitada minimaalsed kulutused võlausaldajale ja võlgnikule. Iga kulutus, mis võlgnevuse sissenõudmisega kaasneb koormab täiendavalt nii võlausaldajat kui ka võlgniku.
Esmalt leiame võlgnevuse tasumiseks võlgnikuga kohtuvälise kokkuleppe – sõlmides maksegraafiku ja võlatunnistuse, eelistades notariaalset vormi. Nimetatud dokument on ühtlasi ka täitedokumendiks, millega on õigus pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse alustamiseks ja läbiviimiseks. Samuti notariaalse dokumendiga on võimalik võlgniku poolt tagada võlgnetavat summat täiendava tagatisega (hüpoteek kinnisasjale, vallasvarale, registrivarale jne).

Võlanõuete müük

Kui võlgnikuga ei saavutata kokkulepet või võlgnik väldib sissenõudjat, esitame hagiavalduse kohtusse nõude maksmapanekuks. Hagimenetlus on aja- ja ressursimahukas, mis toob endaga kaasa nii võlausaldajale kui ka võlgnikule täiendavad kulutused. Tasuda tuleb riigilõiv, teinekord tagatis ning õigusabikulud. Kohtu poolt võlgnevuse väljamõistmisel üldjuhul kannab võlgnik tekkinud kulud.
Soovitame vältida kohtumenetlust, sest see on kõiki osapooli koormav.

Kui Teil on olemas täitedokument (kohtuotsus, notariaalne võlatunnistus, maksekäsk jne), siis aitame võlausaldajal esitada kohtutäiturile nii Eestis kui ka väljaspool Eestit täitmisavalduse. Täitemenetluse raames suhtleme aktiivselt kohtutäituriga, et võimalikult kiiresti ja efektiivselt saaks nõue täidetud. Siinjuures tuvastame võlgniku vara ja muud nõudeõigused, millele täitemenetluse raames on võimalik nõue täita.

Võlanõuete  loovutamine

Täitedokumendi olemasolul ja täitemenetluse võimatuse korral esitame võlgniku suhtes pankrotiavalduse kohtusse. Mitte alati ei pea olema pankrotiavalduse esitamisel alusdokumendiks täitedokument, vaid piisab ka näiteks arvest või lepingust, mis on selge ja mille üle puudub vaidlus.

Erineme teistest inkassoettevõtetest, kuivõrd leiame lahendused ka võimatutes olukordades.
Rasked asjad teeme kohe ära, võimatud võtavad veidi aega.

Käsundusleping – lepinguga annate meile ülesande tegeleda Teie nõuete sissenõudmisega. Selliselt tegeleme võlgnikult võla sissenõudmisega Teie nimel ja volituse alusel.

Nõude loovutusleping – lepinguga loovutate oma nõude võlgniku vastu meile ning meie astume Teie asemele võlausaldajaks. Tegeleme enda nimel võlgnikult võlgnevuse sissenõudmisega.

Nõude müügileping – ostame ainult võlanõudeid, millel aegumistähtaeg pole möödunud. Te ei pea kulutama oma energiat ja ressursse makseprobleemidele, vaid saate suunata võla müügist laekunud summa ettevõtte käibevahenditesse.

Omandame nõudeid nii võlaportfellina kui ka üksiknõuetena. Omandatav nõue ei tohi olla aegunud, ta peab olema selge ning nõude osas puudub vaidlus.

Üheskoos otsustame, milliselt on otstarbekas kokkulepe sõlmida (nõude müügi, loovutamise või käsunduslepingu alusel). Saavutatud kokkuleppe fikseeritakse meie vahel sõlmitava lepingu ja volikirjaga.