Võlausaldaja esindamine suhtluses võlgnikuga

Tihti võib tunduda, et ainus tõhus vahend võlgnevuse kättesaamiseks on kohtusse hagi esitamine, kuid enne hagiavalduse koostamist tuleb kaaluda ka teisi, vähem kulukaid võimalusi.

Meie ülesandeks on võlgnikule maha müüa mõte võla tasumise kasumlikkusest ehk miks peaks võlgnik võla tasuma. Õige suhtlus tagab võla tasumise.

Kui võlausaldaja ei tegele võlgnevuse sissenõudmisega võlgnikult, siis võlanõue aegub 3 aastaga nõude sissenõutavaks muutumisest.

Mõistlik on panustada aega kohtueelsesse läbirääkimisse ning leida võlgniku ja võlausaldajat rahuldav kompromiss.

Kui kompromiss on saavutatud võib ilmneda, et võlgnikul puuduvad piisavad vahendid võlgnevuse tasumiseks. Sellisel juhul tuleb leida võimalus koostöös võlgnikuga võlgnevuse fikseerimiseks. Parim lahendus on notariaalse võlatunnistuse sõlmimine kohesele sundtäitmisele allutamisega. See on ka võlausaldajale täitedokumendiks.

Tihtilugu võlgniku majanduslik olukord ajas paraneb ning võimalus Teie võlgnevus maksma panna on tõenäolisem, kui Te omate täitedokumenti.

Suhtluses võlgnikuga esindame Teid sh läbirääkimistel, kokkulepete ja dokumentide ettevalmistamisel ja sõlmimisel (sh notaris). Kooskõlastame Teiega enda tegevuse ning hoiame jooksvalt kursis sissenõudmismenetluse käiguga.

Samuti esindame Teid suhtluses pankrotihalduri, kohtutäituri, saneerimisnõustaja ning õiguskaitseorganitega. Koostame Teie nimel vajalikud dokumendid (kokkulepped, lepingud, avaldused, kaebused, jms).