Võlausaldajale

Kui sulle ollakse võlgu

Kui Teile ollakse võlgu ja võlgnik ei ole kokkulepitud tähtajaks võlgnevust tasunud, siis on Teil võimlaus pöörduda meie poole. Võlgade sissenõudmine on meie igapäevane töö.

Meie pakume Teile välja erinevad võimalused võlgnevuse kätte saamiseks, so alustada inkassomenetlust, hagimenetlust, täitemenetlust, pankrotimenetlust. Selleks pakume võlausaldajale kompleksteenust, mis sisaldab teenust alusdokumentide analüüsist kuni vajalike  avalduste esitamiseni nii hagimenetluses, täitemenetluses kui ka pankrotimenetluses.

Kui dokumentide analüüsimise käigus selgub, et võlgniku poolt on toimepandud kuritegu – omastamine, kelmus, tahtlik maksejõuetuse põhjustamine, võltsimine jne, siis esitame kuriteoteate prokuratuuri või politseisse.

Esindame võlausaldajaid kriminaalmenetlustes ning esitame kõik vajalikud dokumendid Teie eest.

Aitame ka täita nõuet väljaspool Eesti Vabariigi territooriumit elavate ja töötavate võlgnike suhtes. Samuti teostame selliste võlgnike osas taustauuringuid ning määratleme nende suhtes õigusliku positsiooni.

Teie  nõue on muutunud sissenõutavaks, kui kokkulepitud tähtaeg on möödunud (esitatud arve maksetähtaeg, lepingus fikseeritud tähtaeg, palgapäev jne). Seega on Teil tekkinud seaduslik alus nõuda võlgnikult ehk kohustatud poolelt enda kohustuse täitmist (esitatud arve tasumist,  lubatud teenuse osutamist, töötasu maksmist).

Esmalt soovitame Teil endal saata kirjalik nõue kohustatud poolele, milles esitate enda nõude. Selline nõudekiri võib olla koostatud vabas vormis. Toome siinkohal näite: „Oleme Teiega 02.01.2021 sõlminud rendilepingu, mille kohaselt kohustusin mina andma Teie kasutusse laaduri ning Teie tasuma minule laaduri kasutamise eest tasu. Mina olen enda lepingulised kohustused täinud ning andnud Teile endale kuuluva laaduri rendile ajaperioodil 02.01.-10.01.2021, kuid Teie ei ole minu poolt esitatud laaduri rendiarvet nr 12 summas 350 eurot tasunud. Tänaseks päevaks on möödunud arve nr 12 maksetähtaeg ning seetõttu ei ole Teie poolt enda lepingulisi kohustusi täitnud kohaselt. Palun täita enda lepinguline kohustus tasuda rendiarve nr 12 summas 350 eurot esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 20.02.2021.“

Kui võlgnik Teie nõudekirjale ei reageeri ja ei püüa leida kokkulepet/lahendust võlgnevuse likvideerimiseks, siis tuleb Teil pöörduda enda nõude maksmapanekuks juba edasi kas võlgade sissenõudmisega tegeleva ettevõtte või kohtu poole.

Juriidilistele isikutele anname nõu:

  • millal tuleb raamatupidamises nõue käsitleda ebatõenäoliselt laekuva ja millal lootusetu nõudena;
  • kuidas hinnata lühiajalisi ja pikaajalisi nõudeid;
  • kuidas kajastatakse raamatupidamises inkassosse, kohtusse või täitemenetlusse antud nõudeid;
  • kuidas kajastatakse raamatupidamises nõuetelt arvutatavaid viiviseid.

Väljastame akte ebatõenäoliselt laekuva ja lootusetu nõude maha kandmiseks.

Abistame Teid võlgnevuste sissenõudmisel, et saaksite pühenduda enda põhitegevustele.

Võtke meiega ühendust, sest meie pakume professionaalset ja personaalset võlgade sissenõudmise teenust.