Истечение срока исковых требований в исполнительном производстве

С сегодняшнего дня можно подавать заявления о прекращении исполнительного производства в связи с истечением срока исполнения. Avaldus täitemenetluse lõpetamiseks tuleb esitada kohtutäiturile. Enne avalduse esitamist on võlgnikul oluline teha selgeks, millal nõude aegumine algas ning kas täitmise aegumistähtaeg on möödunud.

Kui täitedokumendiks on kohtuotsus või-määrus tsiviilasjas. 2011 aasta aprillis jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lg 1, mille kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude ning muude täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on 10 aastat. Ühtlasi täpsustas Riigikohus enda 3-2-1-116-13 lahendis, et 10 aasta pikkune aegumistähtaeg kohaldub ka kõigi enne 01.03.2011 tekkinud aegumata nõuetele.

Eeltoodust tulenevalt aeguvad 05.04.2021 kõik enne 01.03.2011 jõustunud täitedokumentidest tulenevad eraõiguslikud nõuded.

Kõige lihtsam, kiirem ja soodsam viis täitemenetluse lõpetamiseks aegunud nõude puhul on esitada täitemenetluse lõpetamiseks avaldus täiteasja menetlevale kohtutäiturile. Eeltäidetud avaldus on leitav Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja lehelt kpkoda.ee.

Kui ei ole möödunud seaduses sätestatud täitmise aegumistähtaeg või sissenõudja vaidleb täitemenetluse lõpetamisele vastu, ei saa kohtutäitur täitemenetlust lõpetada, vaid teavitab menetluse jätkamisest. Kui menetlust ei lõpetata, võib võlgnik menetluse lõpetamiseks pöörduda avaldusega kohtusse. Oluline on pöörata sissenõudjal tähelepanu asjaolule, et põhjendamatute vastuväidete esitamine ei ole lubatud ning hilisemas kohtumenetluses võidakse lõpetamisega seotud menetluskulud jätta sissenõudja kanda. Eelkõige on täitemenetluse lõpetamisele vastu vaielda, kui täitmise aegumistähtaeg ei ole veel möödunud, sest see on vahepeal peatunud või katkenud.

Pöörake tähelepanu ka asjaolule, et täitekulude kohta tehtud kohtutäituri otsus on TsMS § 1 lg 1 p 16 järgi iseseisev täitedokument, millest tulenev nõude aegumistähtaeg on 10 aastat. Aegumistähtaeg hakkab kulgema otsuse jõustumises.

Küsimuste korral ja abi saamiseks pöörduge info@dcollectio.ee või +372 56 800009